• HTC也有新款“iPhone”:HTC One A9s、9月1日发布

  alexallen 发布于2016-08-30 10:34 / 关键字: HTC, HTC One A9s, iPhone 6s

  HTC在去年推出了一款HTC One A9,形似苹果iPhone 6s,现在HTC设计师的PS技术似乎玩得更6了,HTC还准备推出一款更形似iPhone 6s的新款One A9,连名字都跟着加个s后缀:HTC One A9s。

  HTC One A9s

    展开阅读 

  分享
  | 收藏 | 评论(8)